STAMP 4S

Od kwietnia 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny jest test STAMP 4S z języka polskiego. Egzamin ten, uznawany na poziomie krajowym, został opracowant przez amerykańską firmę Avant Assessment, oferującą obecnie testy w trzynastu językach. Test STAMP 4S (ocenia kompetencje językowe używając standaryzowanych wymagań ACTFL ) sprawdza biegłość językową w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) dla wieku od 7 klasy wzwyż. 

STAMP 4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierającym praktyczne problemy i pytania oraz tematy nauczane na różnych poziomach. Pierwotnie test STAMP 4S został opracowany przez Center for Applied Second Language Studies, a National Foreign Language Resource Center na University of Oregon i sfinansowany przez amerykański Departament Edukacji.

Test STAMP 4S trwa około 2 godzin. Składa się z czterech części:
1. Czytanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
2. Słuchanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
3. Mówienie – 3 tematy (20 – 25 minut)
4. Pisanie – 3 tematy (20-25 minut)

Czas w trakcie zdawania testu nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy. Test wymaga obecności osoby nadzorującej.  Osoby piszące test otrzymują wynik (osiągnięty poziom) dla każdej części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez certyfikowanych testerów Avantu, którzy używają specjalnych rubryk poziomów.

Na stronie Avant Assessment znajduje się test próbny z języka polskiego:

https://app.avantassessment.com/sample?username=samplelogin-pl&password=samplesample&loginId=1000025983

Poniższa tabelka przedstawia tematy związane z poziomami dla kategorii czytania i słuchania. Prezentuje także cechy charakterystyczne poszczególnych poziomów w tych kategoriach.

Należy pamiętać, że podane zagadnienia nie są jedynym kryterium do określenia poziomu w teście STAMP 4S.  Ponadto problemy i pytania w teście mogą dotyczyć wielu tematów. Na przykład pytanie z poziomu novice dotyczące kalendarza / czasu może również odnosić się do tematu świąt / uroczystości. Wymienione tematy ogólnie wskazują na kompetencje językowe wymaganego poziomu, ale nie stanowią pełnego zakresu kryteriów.

POZIOMTEMATYCECHY CHARAKTERYSTYCZNE
NOVICEJa/ kalendarz / czas/kolory / kształty/zwierzęta domowe / zwierzęta/szkoła i klasa/pogoda / pory roku/ubranie/żywność/ napoje/rodzina / przyjaciele/gdom/miejsca / geografia/społeczeństwo/codzienne czynności/zakupy/ sklepy/czas wolny / hobbyOsoby zdające, które czytają lub słuchają na poziomie novice, charakteryzują się tym , że: polegają na powszechnie używanych zwrotach i podstawowym zakresie słownictwa, posiadają umiejętność rozumienia tekstów i popularnych zwrotów.
INTERMEDIATEZdrowie/Święta / obchodzenie świąt/Zawody/Transport / wakacje/Przyszłe plany/Kultura/Zagadnienia współczesne/Socjologia/HistoriaUczniowie, którzy czytają i słuchają na poziomie intermediate, mogą: rozumieć ogólne pojęcia i szczegółowe informacje używane w języku potocznym, rozumieć krótkie dialogi i informacje na codzienne tematy oraz odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych tematów i szczegółowych informacji.
ADVANCESztuka/PolitykaUczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie advance mogą: rozumieć i używać języka do wymiany ogólnych informacji, rozumieć treść dokumentów niespecjalistycznych przeznaczonych dla ogólnej publiczności, rozumieć treść niespecjalistycznych wypowiedzi.

Kryteria oceniania części pisemnej i ustnej testu STAMP 4S:

PoziomCharakterystyka tekstówSprawdzenie znajomości języka
Novice

Low

1
Znajomość pojedyńczych słóww języku docelowym, ale nieumiejętność łączenia ich w wyrażenia czy w zdania. Brak wystarczającego słownictwa ani umiejętności koniecznych do sformułowania nawet prostych wyrażeń czy szybkich wypowiedzi.Niezdolność do tworzenia wypowiedzi dłuższych niż pojedyńcze słowa. Na tym poziomie spodziewane są błędy, ale uczeń musi być w stanie wypowiedzieć co najmniej dwa pełne słowa.
Novice

Mid

2
Wypowiedź wykracza poza pojedyńcze słowa, występowanie związków wyrazowych. Może zawierać jedno proste zdanie.Dozwolone są częste błędy, ale zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Widoczny wpływ języka pierwszego.
Novice

High

3
Krótkie związki wyrazowe w języku potocznym. Co najmniej dwa proste zdania pojedyńcze.Trafne zastosowanie często używanych zwrotów. Wypowiedzi zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Błędy gramatyczne (składniowe, ortograficzne,fleksyjne) mogą występować na tym poziomie, ale zdania muszą być sensowne.
Intermediate

Low

4
Użycie zdań pojedyńczych rozwiniętych (wyrażenia przyimkowe, przysłówki, frazy czasownikowe).Poprawne zdania schematyczne z rozwinięciem. Błędy mogą wystąpić, gdy uczeń stara się przejść na wyższy poziom języka. Zdający wykazuje dobrą znajomość języka w większości wypowiedzi.
Intermediate

Mid

5
Logiczna organizacja i płynność wypowiedzi. Zawiera co najmniej dwa zdania podrzędnie złożone, przeplatane innymi zdaniami, tworząc szereg zdań spójnych.Staranna wypowiedź z błędami, które nie mają większego wpływu na ogólne znaczenie. Wypowiedź może być urwana. Powtarzanie podstawowego słownictwa z użyciem rozwinięć i szczegółów. Rozwinięte zdania złożone z coraz większą poprawnością.
Intermediate

High

6
Zdania są złożone podrzędnie, użycie wyrazów łączących i spójników, które powodują ciągłość wypowiedzi. Zdający nie posiada jeszcze takiego słownictwa, które pozwoliłoby na przejście do poziomu zaawansowanego.Wypowiedź jest złożona, rozwinięta, ze szczegółami. Widoczna początkowa umiejętność budowania spójnych wypowiedzi o zwiększonym stopniu złożoności, z użyciem słów i wyrażeń łączących. Brak słownictwa na poziomie zaawansowanym.
Advance

Low

7
Wypowiedź o długości paragrafu, z użyciem zaawansowanego języka i złożonej struktury, ze słowami i wyrażeniami łączącymi, użytymi zgodnie ze składnią i fleksją, całość tworząca płynną wypowiedź. Widoczna jest spójność i naturalność tekstu.Wypowiedzi na znane tematy, przeważnie bezbłędne. Jeśli błędy występują, są powtórzeniami i nie utrudniają zrozumienia podanej informacji. Wypowiedź jest zazwyczaj płynna ze sporadycznymi przerwami. Użycie pojęć abstrakcyjnych, szczegółów, oraz słownictwa ze znajomych dziedzin.
Advance

Mid/High

8
Dłuższa wypowiedź zróżnicowana , z użyciem zdań złożonych rozwiniętych, spójnych wyrażeń i wyrazów. Wypowiedź naturalna i płynna, prawie jak u rodzimego użytkownika języka.Umiejętność posługiwania się skomplikowanym językiem  z użyciem precyzyjnego i obszernego słownictwa. Poprawne zastosowanie pojęć abstrakcyjnych, idiomów i związków frazeologicznych. Zachowanie wyrazistej spójności wypowiedzi i stosowanie konwencji językowych.

Informacje na temat poziomów ze strony Avant Assessment: https://avantassessment.com/stamp4s/benchmarks-rubric-guide

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.