Raport z ogólnokrajowego programu Seal of Biliteracy przeprowadzonego w latach 2017-2018

Ukazał się pierwszy raport programu Seal of Biliteracy przeprowadzonego w latach 2017-2018. Ponad 91,000 uczniów znających języki obce otrzymało certyfikaty Seal of Biliteracy z 66 języków. Język polski w tych latach wystąpił jedynie w trzech stanach: Illinois, New Jersey i New Jork. 

https://sealofbiliteracy.org/doc/2019-National-Seal-of-Biliteracy-Report-Final.pdf

Tematy i cechy charakterystyczne na różnych poziomach kompetencji językowej dla testu STAMP4S

Poziom Tematyka Cechy
charakterystyczne
Początkujący /
Podstawowy
Ja
Kalendarz / Czas
Kolory / Kształty
Zwierzęta, zwierzęta domowe Szkoła / Klasa
Pogoda / Pory roku
Ubrania
Jedzenie / Napoje
Rodzina / Przyjaciele
Dom
Miejsca / geografia
Społeczność
Codzienne czynności
Zakupy / Sklepy
Czas wolny / Zainteresowania i zajęcia rekreacyjne  
Uczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie podstawowym,charakteryzują się
następującymi cechami:  
– Polegają na wyuczonych zwrotach i
prostym słownictwie
– Umiejętnie rozpoznają główne cele
prostych tekstów.
– Rozumieją główne idee prostych wypowiedzi.
Średni /
Samodzielności
Zdrowie
Święta / Świętowanie Praca / zawody
Transport / podróże / wakacje
Plany na przyszłość Kultura
Zagadnienia
współczesne:
– Bieżące wydarzenia
– Ekonomia
– Literatura
– Nauki ścisłe
– Nauki społeczne
– Historia  

Dodatkowo większa
wiedza na tematy z
poziomu
podstawowego
Uczniowie, którzy
czytają lub słuchają na poziomie samodzielności, charakteryzują się następującymi
cechami: – Czytając
teksty dobrze
rozumieją ich główne
idee i szczegóły języka potocznego.
– Rozumieją
informacje zawarte wmateriałach
codziennego użytku.
– Rozumieją krótkie
rozmowy i ogłoszenia na powszednie tematy i odpowiadają na
pytania o główne idee i wyraźnie sformułowane szczegóły.
Zaawansowany /
Biegłości
Sztuka
Polityka
Religia
Matematyka  

Plus większa wiedza na tematy
z poziomów
podstawowego i samodzielności
Uczniowie, którzy
czytają lub słuchają na poziomie biegłości,
charakteryzują się następującymi cechami:
– Rozumieją i używają języka dla prostych
celów informacyjnych.
– Rozumieją rzeczowe i niespecjalistyczne
materiały, przeznaczone  dla ogółu społeczeństwa.
– Rozumieją rzeczową wypowiedź, która nie
zawiera słownictwa
specjalistycznego.

Tabela porównawcza poziomów biegłości językowej STAMP4S, ACTFL i Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  STAMP4S   ACTFL Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
  Superior C-2
9 Advanced-High C-1
8 Advanced-Mid B-2
7 Advanced-Low B-1 – B2
6 Intermediate-High   B-1
5 Intermediate-Mid A-2 – B-1
4 Intermediate-Low A-2
3 Novice-High A-1
2 Novice-Mid  
1 Novice-Low  

Poziomy biegłości językowej wymagane do programu Seal of Biliteracy w poszczególnych stanach

New York – Intermediate High

New Jersey – Intermediate Mid

Michigan – Intermediate High

Illinois – Intermediate High

Connecticut – Intermediate Mid

South Carolina – Intermediate Mid

Texas – tzw. Performance Acknowledgment – Intermediate High

Minnesota – Intermediate Low , różne poziomy – różne pieczęcie

Virginia – Intermediate Mid

Washington – Intermediate Mid

Massachusetts – Intermediate High

Georgia – Intermediate High

Maryland – Intermediate High

Oregon – Intermediate High

Arizona – Intermediate Mid

California – Intermediate High

Gdzie i jak zdają uczniowie j. polskiego test STAMP4S dla celów Seal of Biliteracy?

W kwietniu 2019 r. minął rok od momentu pojawienia się na amerykańskim rynku testu sprawdzającego poziom sprawności językowej dla uczniów języka polskiego, STAMP4S. Test, z powodu powszechnej akceptacji przez amerykańskie instytucje edukacyjne i dostępności w każdym miejscu w Stanach Zjednoczonych, został stworzony dla celów nagrody Seal of Biliteracy (Certyfikat biegłości językowej) przez firmę testującą, Avant Assessment. Może być również wykorzystywany do sprawdzenia poziomu sprawności językowej dla uczniów i studentów j. polskiego w Stanach Zjednoczonych. Test składa się z czterech modułów i sprawdza umiejętności językowe w domenach: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Test zazwyczaj zajmuje około 2-3 godziny i występuje w wersji komputerowej. Jedynie część pisemną można zdawać na papierze. Test można zdawać praktycznie wszędzie, gdzie jest dostęp do komputera i Internetu, ale musi być pisany w towarzystwie osoby nadzorującej, zw. proctorem.  

Od kwietnia 2018r. do maja 2019r. test pisało 893 osoby. Wyniki, jakimi dysponujemy pochodzą z maja 2018 r. oraz stycznia i maja 2019r. W okresie od kwietnia do grudnia 2018r. test wzięło 474 uczniów w dziewięciu stanach: Illinois, Connecticut, Massachusets, Michigan, Minnesocie, New Jersey, Texasie, Virginii i Washington. Poniżej znajdują się średnie osiągnięte w tym okresie we wszystkich kategoriach. Najlepsze wyniki osiągają zdający w kategoriach słuchanie (7.35) i czytanie (6.93). W kategorii mówienie średnia wynosi 5.60. Najgorzej wypada kategoria pisanie. Tu średnia wynosi 5.27.

Od stycznia do maja 2019r. test pisało 419 osób już w 14 stanach. Doszły nowe stany: Georgia, New York, Maryland, South Carolina i Oregon. Wyniki trochę się poprawiły we wszystkich kategoriach. Ponownie w kategoriach słuchanie i czytanie zdający wypadli najlepiej osiągając średnie wyniki 7.43 i 7.00. Nieznacznie poprawiły się również średnie w kategoriach mówienie – 5.64 i pisanie – 5.31. Jednak wciąż pisanie wypada najgorzej ze wszystkich kategorii i sprawia najwięcej kłopotów dla zdających. W obu kategoriach średnie znajdują się poniżej poziomu 6, który jest wymagany w większości stanów.

Liczba osób zdających STAMP4S z języka polskiego w poszczególnych stanach

Najwięcej zdających było w stanie Illinois, aż 791, z czego 207 osób osiągnęło poziom Intermediate High, wymagany do otrzymania certyfikatu (26% zdających), a 129 osób było w wieku kwalifikującym się do Seal of Biliteracy.  W drugim największym skupisku Polonii, w Nowym Jorku, tylko jedna osoba pisała test, która nie osiągnęła wymaganego poziomu. STAMP4S był również zdawany w  Connecticut (14 osób, z czego 12 osób osiągnęło wymagany poziom 5), Georgii (1 osoba, nikt nie osiągnął wymaganego poziomu 6), Maryland (1 osoba, nikt nie osiągnął wymaganego poziomu 6), Massachusett (3 osoby, 1 osoba osiągnęła wymagany poziom) Michigan (15 osób, 8 osób osiągnęło wymagany poziom), Minnesocie (5 osób, wszystkie osiągnęły wymagany poziom), New Jersey (40 osób, 31 osób osiągnęło wymagany poziom 5), Oregonie (7 osób, 1 osoba osiągnęła wymagany poziom 6), South Carolinie (2 osoby, jedna osoba osiągnęła wymagany poziom 5), Texasie (5 osób, 1 osoba osiągnęła wymagany poziom 6), Virginii (3 osoby,  wszystkie osoby osiągnęły wymagany poziom 5), Washingtonie (5 osób, 4 osoby osiągnęły wymagany poziom 5).

Liczba osób zdających STAMP4S z języka polskiego w poszczególnych stanach

Podsumowując wyniki, jakimi dysponujemy, zwiększa się liczba osób zdających, jak również liczba stanów, w których uczniowie piszą test. Zdawalność testu wynosi średnio około 27%. Pisanie sprawia najwięcej problemów i zazwyczaj jest przyczyną, dlaczego uczniowie nie mogą otrzymać Seal of Biliteracy. Najłatwiej przychodzi uczniom rozumienie ze słuchu i czytanie.

W pracy z uczniami przygotowującymi się do zdawania testu, należy zwrócić więc uwagę na pisanie i wypowiedzi ustne. Uczniowie w ostatnich latach nauki języka polskiego powinni jak najwięcej pisać i mówić i to głównie na tematy społeczne i współczesne. Tematyka prac pisemnych i ustnych wypowiedzi nie dotyczy historii literatury, ale zagadnień współczesnych i często związanych z życiem nastolatków. Nie są to skomplikowane tematy, ale często zaskakują zdających, którzy nigdy nie mieli okazji ani pisać ani wypowiadać się na nie. Test STAMP4S sprawdza umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego i współczesnego. Nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej. Aby osiągnąć poziom 6, który jest wymagany w większości stanów (tylko w kilku stanach wymagany jest min. Poziom 5), zdający muszą pisać i mówić używając zaawansowanej gramatyki i słownictwa. Wskazówki, jak osiągnąć poziomy 5 i 6, jak również co jest wymagane do poszczególnych poziomów, znajdują się na witrynie internetowej www.sealofbiliteracypopolsku.com.

Kredyty za seal of biliteracy

Obecnie w czterech stanach uczelnie publiczne przyznają kredyty za seal of biliteracy:

1.Illinois – Uczniowie otrzymują kredyty na studiach za seal of biliteracy. Liczba przyznawanych kredytów różni się pomiędzy uczelniami i kredyty przyznawane są tylko na uczelniach publicznych.

2. Hawaii – The College of Languages, Linguistics, and Literature na University of Hawaii, Manoa  przyznaje kredyty za seal of biliteracy zgodnie ze swoją polityką regulującą równoważność wyników testów.

3. Minnesota – uczniowie posiadający seal of biliteracy otrzymują kredyty na uczelniach według zasad podanych w dokumencie
Review of World Language Competencies and Determination of Credit Equivalencies
https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/world/

4. Missouri: Uniwersytety w Missouri popierają program seal of biliteracy i przyznają do 12 kredytów za pieczęć. Na stronie stanowej oświaty Missouri wymienione są uniwersytety, które popierają tą nagrodę.
https://dese.mo.gov/college-career-readiness/curriculum/english-language-development/missouri-seal-biliteracy

Przypieczętowanie Dwujęzyczności

Artykuł pani Danuty Świątek z Dobrej Polskiej Szkoły

O egzaminie Seal of Biliteracy (Pieczęć dwujęzyczności) z języka polskiego, pisaliśmy wielokrotnie na naszym portalu. Tym razem o tym nowym egzaminie w środowisku polonijnym opowiadają dwie uczennice, które zdały Seal w New Jersey, oraz ich mamy.

Marzena Owiński, dzięki której mamy język polski włączony do języków zdawanych w ramach Seal, przygotowała również materiały pomocnicze dla uczniów, którzy chcą sprawdzić poziom swoich kompetencji językowych:

www.sealofbiliteracypopolsku.com

Wszystkie pytania, związane z egzaminem, można kierować bezpośrednio do pani Owiński na adres e-mailowy:

sealofbiliteracypopolsku@gmail.com

Pieczęć dwujęzyczności to wyróżnienie przyznawane przez amerykanskie szkoły średnie i okręgi szkolne za biegły poziom w języku polskim.

Wyróżnienie umieszcza się w formie pieczęci na dyplomie ukończenia szkoły średniej. Do egzaminu mogą podejść uczniowie klas 3 i 4 liceum.

Seal of Biliteracy jest przygotowany przez amerykańską firmę AVANT Assessment. Egzamin LOTE jest opracowany przez polonijnych nauczycieli.17-letnia Monika Richczajd chodziła do Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, od 3 roku życia. Zdała maturę z polskiego. Przystępując do egzaminu Seal of Biliteracy chciała sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim. Egzamin STAMP4S z różnych języków zdawało 25 uczniów w jej szkole Sayreville War Memorial High School w Parlin, NJ. Do egzaminu z języka polskiego przystąpiły 4 osoby i wszystkie zdały.


„To był trudny egzamin i trwał około 4 godzin, chociaż każdy może go pisać tak długo jak potrzebuje” – powiedziała Monika. ”Należało napisać trzy eseje. Każdy powinien mieć przynajmniej 8 zdań. W polskiej szkole dużo pisaliśmy i z tym nie miałam większego problemu.  Jeden z tematów dotyczył pozytywnego i negatywnego wpływu gier komputerowych na młodego człowieka. Gramatyka była prosta. Trudniejsze było mówienie, bo trzeba było nagrywać na komputerze odpowiedzi ustne na różne pytania. Egzamin wymagał dużego skupienia się. Na egzamin poszłam bez przygotowania, bo nie miałam materiałów źródłowych do nauki” – dodała Monika.

„Wyniki egzaminu dostaliśmy listownie i każda jego część: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie była analizowana na poziomie zaawansowania znajomości języka u córki” – powiedziała Lucyna Richczajd. „Pierwsza taka pełna analiza znajomości  języka polskiego. Dyrekcja szkoły zapowiedziała, że na uroczystości zakończenia liceum zostanie odczytana lista uczniów, którzy zdali Seal. To bardzo miłe wyróżnienie dla córki i naszej rodziny.  Jestem bardzo dumna z Moniki” – stwierdziła pani Lucyna.

Monika kończy liceum w czerwcu. Już wiadomo, że dostała się do kilku wyższych uczelni i wybrała Ruthgers University. Monika chce zostać okulistą lub ortodontą. Jej bardzo dobra organizacja czasu pozwala również na kontynuowanie od wielu lat lekcji tańca.

xxx

17-letnia Caroline Dymek z Arthur L. Johnson High School w Clark, NJ, również zdała egzamin z języka polskiego w ramach Seal of Biliteracy i została wyróżniona specjalnie na tę okazję przygotowaną plakietkę, którą otrzymała z rąk inspektora dystryktu szkolnego. Do egzaminu podeszło 17 osób i zdały tylko trzy. Caroline z języka polskiego i dwie osoby z języka hiszpańskiego.


„To nie był łatwy egzamin” – powiedziała Caroline. „Dobrze, że dużo pisaliśmy w Polskiej Szkole w Clark, bo najtrudniejszą częścią egzaminu dla mnie było napisanie esejów. Pamiętam, że jeden z tematów dotyczył wakacji. Gdy skończyłam egzamin czułam zadowolenie z siebie. Ale też trochę bałam się, czy na pewno go zdałam”.

„Jestem pod wrażeniem zdania egzaminu przez córkę” – powiedziała Bożena Dymek. „A dodatkowo mnie cieszy, że teraz córka chce zdawać egzamin z języka francuskiego w ramach Seal of Biliteracy” – dodała.

Caroline jest w 11 klasie liceum i marzy, żeby zostać albo lekarzem, albo pielęgniarką. Obecnie jest wolontariuszką w dwóch szpitalach.  Relaksuje się podczas rysowania.


Danuta Świątek

Zdjęcia: archiwum rodzinne Dymek i Richczajd

Wskaźniki, które pomogą określić Ci Twój poziom kompetencji językowej

Przeczytaj opisy poszczególnych kategorii kompetencji językowej i zaznacz w kolumnie poziom, który najlepiej określa Twoje umiejętności.

Wskaźniki, które pomogą Ci określić Twój poziom kompetencji językowej.

Przeczytaj opisy poszczególnych kategorii kompetencji językowej i zaznacz w kolumnie poziom, który najlepiej określa Twoje umiejętności).

SŁUCHANIE – Rozumienie języka mówionego   

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Rozumiem tylko znane mi i wyraźnie wypowiedziane słowa.
Novice-Mid   Rozumiem znane nazwy, słowa i najczęściej używane wyrażenia dotyczące mojej rodziny, najbliższego otoczenia i mojej osoby, gdy wypowiadane są wolno i wyraźnie.
Novice-High   Rozumiem wyrażenia i najczęściej używane słowa związane ze sprawami dla mnie ważnymi (podstawowe  informacje dotyczące mojej osoby i rodziny, zakupów, miejsca zamieszkania, szkoły itp). Mogę zrozumieć główny sens krótkich, jasnych, prostych komunikatów i ogłoszeń.
Intermediate-Low   Rozumiem główne myśli zawarte w standardowej wypowiedzi o tematyce związanej z moim najbliższym otoczeniem, takiej jak: dom, szkoła i przyjaźń, gdy wypowiedź ta jest jasna i wypowiedziana wolno. Rozumiem główne przesłanie krótkich, jasnych i prostych komunikatów i ogłoszeń.
Intermediate-Mid   Rozumiem ogólny sens rozmów przeprowadzanych w pracy, szkole lub podczas wolnego czasu itp. Rozumiem najważniejsze informacje programów radiowych lub telewizyjnych dotyczące spraw bieżących lub popularnych tematów, gdy są wypowiedziane wolno i wyraźnie.
Intermediate-High   Rozumiem dłuższe wykłady i dyskusje i pojmuję również bardziej złożone wywody, pod warunkiem, że temat jest dość znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów dotyczących spraw bieżących. Rozumiem większość filmów w języku standardowym.
Advance-Low   Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane, a ich znaczenie jest implikowane, a nie zaś wyrażone bezpośrednio. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez większych trudności.

CZYTANIE – rozumienie języka pisanego

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Rozumiem tylko najbardziej znane słowa.
Novice-Mid   Rozumiem znane nazwy, słowa i najczęściej używane wyrażenia, np. na tablicach informacyjnych, plakatach lub katalogach czy w mejlach.  
Novice-High   Umiem czytać bardzo krótkie, proste teksty o długości zdania. Potrafię znaleźć konkretne i przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak: reklamy, karty dań i rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie i proste listy i powitania w  mejlach.
Intermediate-Low   Rozumiem krótkie teksty o tematyce dotyczącej mojego najbliższego otoczenia, takie jak: dom, szkoła i przyjaciele. Rozumiem główne przesłanie  w krótkich, nieskomplikowanych meilach, listach, reklamach, ogłoszeniach i krótkich opowiadaniach.
Intermediate-Mid   Rozumiem główne przesłanie tekstów złożonych ze słów regularnie występujących w pracy, szkole lub czasie wolnym itp. Rozumiem główne informacje w wiadomościach i artykułach z czasopism na tematy, którymi się interesuję lub mam o nich pewną wiedzę.
Intermediate-High   Czytam ze zrozumieniem dłuższe teksty, takie jak: opowiadania i proste powieści. Jestem w stanie odgadnąć znaczenie wielu nowych słów z kontekstu.
Advance-Low   Czytam artykuły i raporty dotyczące współczesnych problemów, w których autorzy przyjmują określone postawy lub punkty widzenia. Rozumiem współczesną prozę literacką. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.

Mówienie – rozmowa z inną osobą – interakcja

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Umiem powiedzieć tylko kilka prostych słów lub wyrażeń, takich  jak: cześć, do widzenia, mam na imię, itp.
Novice-Mid   Mogę porozumiewać się w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba jest gotowa powtórzyć lub inaczej sformułować wypowiedź w wolniejszym tempie i pomoże mi wypowiedzieć to, co próbuję przekazać. Potrafię odpowiedzieć na proste pytania dotyczące mojego najbliższego otoczenia za pomocą nieskomplikowanych wyrażeń.
Novice-High   Potrafię brać udział w rozmowie wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy, używając rutynowych zwrotów. Potrafię poradzić sobie z krótkimi rozmowami towarzyskimi, nawet jeśli zazwyczaj nie rozumiem wystarczająco dużo, aby rozmowa wykraczała poza podstawowe zapamiętane wyrażenia.
Intermediate-Low   Potrafię brać udział w w rozmowach, do których wcześniej się nie przygotowałam/łem dotyczących znanych mi tematów. Z łatwością radzę sobie z krótkimi rozmowami towarzyskimi i prowadzę rozmowę, pytając i odpowiadając na podstawowe pytania.
Intermediate-Mid   Potrafię sobie poradzić z większością sytuacji, które mogą się pojawić podczas podróży w kraju, w którym mówi się danym językiem. Mogę włączyć się nieprzygotowany/a do rozmowy na znane mi tematy, dotyczące zainteresowań lub odnoszące się do codziennego życia (np. rodzina, szkoła, hobby, praca, podróże i bieżące wydarzenia).
Intermediate-High   Potrafię komunikować się z coraz większą płynnością, co umożliwia interakcję z rodzimymi użytkownikami języka, mimo że nadal potrzebuję pomocy w formułowaniu bardziej złożonych myśli. Mogę – z pewnym wysiłkiem – posługiwać się techniką objaśniania w celu wyrażenia moich myśli i opinii. Mogę aktywnie uczestniczyć w dyskusjach  na znane tematy.
Advance-Low   Potrafię w płynny i spontaniczny sposób wyrażać swoje myśli i zdanie, bez  wahania . Potrafię skutecznie się porozumiewać w kontaktach towarzyskich i zawodowych. Potrafię jasno formułować myśli i opinie oraz umiejętnie odnosić się do wypowiedzi innych osób.

 Mówienie – wypowiedzi skierowane do innych osób lub większego audytorium – produkcja

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Potrafię powiedzieć tylko kilka typowych słów lub wyrażeń.
Novice-Mid   Potrafię używać prostych słów i zwrotów, aby opisać siebie, miejsce zamieszkania i rzeczy z mojego najbliższego otoczenia.
Novice-High   Potrafię opisać moją rodzinę i innych ludzi, najbliższe otoczenie i ogólne warunki pogodowe, używając zestawu prostych zdań i wyrażeń. Potrafię również opisać w prosty sposób swoje upodobania dotyczące jedzenia, napojów i zainteresowań.
Intermediate-Low   Potrafię wypowiedzieć się na tematy związane z moim życiem codziennym. Potrafię również formułować bardziej precyzyjne pytania i podawać więcej szczegółów w mojej wypowiedzi.
Intermediate-Mid   Potrafię opisać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje prostymi zdaniami. Potrafię krótko uzasadniać i wyjaśniać. Potrafię opowiadać lub relacjonować wydarzenia.
Intermediate-High   Potrafię konstruować rozbudowaną i  jasną wypowiedź z wieloma szczegółami na różne tematy. Mogę przedstawić swój punkt widzenia na dany temat lub wyrazić opinię o wydarzeniu, dostarczając szczegółowych argumentów. Potrafię w swojej wypowiedzi łączyć główne zagadnienia, używając wyrazów łączących zdania.
Advance-Low   Potrafię skonstruować jasną i  precyzyjną wypowiedź dotyczącą skomplikowanych zagadnień, zawierającą rozbudowane podtematy lub kwestie szczegółowe i  zakończyć ją wnioskami. Mogę podać przejrzysty i zrozumiały opis lub argumenty w stylu odpowiednim do kontekstu  w logicznej i spójnej formie, która pomaga odbiorcy dostrzec i zapamiętać najważniejsze punkty.

Pisanie – pisanie do innej osoby lub publiczności

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Potrafię napisać tylko kilka podstawowych słów lub wyrażeń lub przepisać słowa.
Novice-Mid   Mogę napisać kilka krótkich, prostych wyrażeń. Mogę wypełnić formularze z danymi osobowymi, na przykład wpisując moje imię i nazwisko, obywatelstwo i adres w formularzu rejestracyjnym hotelu.
Novice-High   Potrafię napisać kilka krótkich i prostych zdań na tematy mi znane, podając małą ilość szczegółów i używając bardzo formalnych struktur. W mojej wypowiedzi pisemnej często występują błędy w pisowni i gramatyce.
Intermediate-Low   Potrafię napisać szereg podstawowych zdań opisujących tematy związane z moim codziennym życiem. Potrafię również formułować bardziej precyzyjne pytania i podawać więcej szczegółów. Błędy w pisowni i użyciu słów i struktur są powszechne w moim piśmie.
Intermediate-Mid   Mogę napisać prostą wypowiedź opisującą doświadczenia i wydarzenia z mojego codziennego życia w domu, szkole i środowisku. Mogę podać podstawowe powody i wyjaśnienia w mejlach i listach.
Intermediate-High   Potrafię napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać jednoparagrafowy esej lub raport. Potrafię pisać listy, w których podkreślam wagę wydarzeń i doświadczeń w moim życiu.
Advance-Low   Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w jasnym, dobrze skonstruowanym tekście, przedstawiając   własny punkt widzenia. Potrafię opisać  skomplikowane zagadnienia w formie listu, eseju lub raportu, podkreślając to, co uważam za kluczowe. Mogę wybrać styl odpowiedni dla czytelnika.

Tekst przetłumaczony z dokumentu Avant Assessment Can Do Statements