Global Seal of Biliteracy

Global seal logo

Wyróżnienie “Global Seal of Biliteracy” zostało stworzone z myślą o tych osobach, które nie mogą skorzystać ze stanowego programu Seal of Biliteracy. Dostępne jest od początku 2019 r. Do global seal może przystąpić każdy, kto jest zainteresowany uzyskaniem oficjalnego certyfikatu poświadczającego wysoki poziom kompetencji w przynajmniej dwóch językach. Obejmuje więc uczniów ze szkół prywatnych, czarterowych, parafialnych, zagranicznych, społecznych, publicznych i uczniów pobierających naukę w domu. Global Seal jest dostępny dla każdego, kto spełnia wymagania jednego z dwóch poziomów wyróżnienia: “Functional fluency” (Intermediate Mid) lub “Working fluency” (Advanced Low). Program nie ma wymagań dotyczących wieku i poziomu. Global Seal został już przyznany gimnazjalistom, uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych, a także dorosłym. Udział w programie jest bezpłany, opłaty obowiązują jedynie za egzaminy.

Tak jak przy Seal of Biliteracy, należy zdać jeden z akceptowanych przez program egzaminów. Lista dozwolonych egzaminów znajduje się tu:

https://www.globalsealofbiliteracy.net/qualified-tests

Link do aplikacji:

https://www.globalsealofbiliteracy.net/how-to-earn-your-global-seal

Dyrektorem global seal jest Linda Egnatz. Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: info@globalsealofbiliteracy.net

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z witryny https://www.globalsealofbiliteracy.net/
Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu STAMP4S


Avant Assessment STAMP Polish 940 Willamette Street, Suite 530 Eugene, Oregon 97401

Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC.

1. Używanie środowiskowego dialektu polonijnego, (potocznie zwanego ponglish), np.: (ang.insurance) –inszura – (pol. ubezpieczenie), (ang. truck) –trok – (pol. ciężarówka) etc.

2. Uproszczenie grup spółgłoskowych – trz – / -drz – w wypowiedziach pisemnych i ustnych, np.: *poczebować zamiast potrzebować w wersji pisemnej, w wymowie [potšebować], *szczelać zamiast strzelać w wersji pisemnej i [stšelać] w wersji mówionej.

3. Problemy z zapisywaniem spółgłosek zwarto-wybuchowych i szczelinowych, np.: ś – si, ć – ci, dz – dzi, dż.

4. Problemy z odmianą rzeczowników : a) alternacje (wymiany spółgłosek ), zachodzące podczas odmiany, np.: brat – braci, kot – kocie, las – lesie, lód – lodu etc. b) singularia tantum i pluralia tantum, np.: rok – lata / człowiek – ludzie, nożyczki, spodnie, ziemia etc.

5. Problemy z koniugacją czasowników, (szczególnie w czasie przeszłym) np.: pójść, iść, wziąć, umieć, lubić etc.

6. Problemy z trybem przypuszczającym.

7. Niewłaściwe stosowanie przyimków, np.: meble dla domu, zamiast meble do domu etc.

8. Kalki z języka angielskiego, np.: *certyfikat urodzenia zamiast akt urodzenia, *kompania zamiast firma, *zadzwonię ci, zamiast zadzwonię do ciebie.

9. Język formalny a nieformalny, np.: portki zamiast spodnie, gadać zamiast mówić/ rozmawiać.

10. Spółgłoska dźwięczna a spółgłoska bezdźwięczna, np.: wyraz chleb wymawiamy [chlep], ale piszemy chleb.
STAMP 4S

Od kwietnia 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny jest test STAMP 4S z języka polskiego. Egzamin ten, uznawany na poziomie krajowym, został opracowant przez amerykańską firmę Avant Assessment, oferującą obecnie testy w trzynastu językach. Test STAMP 4S (ocenia kompetencje językowe używając standaryzowanych wymagań ACTFL ) sprawdza biegłość językową w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) dla wieku od 7 klasy wzwyż. 

STAMP 4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierającym praktyczne problemy i pytania oraz tematy nauczane na różnych poziomach. Pierwotnie test STAMP 4S został opracowany przez Center for Applied Second Language Studies, a National Foreign Language Resource Center na University of Oregon i sfinansowany przez amerykański Departament Edukacji.

Test STAMP 4S trwa około 2 godzin. Składa się z czterech części:
1. Czytanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
2. Słuchanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
3. Mówienie – 3 tematy (20 – 25 minut)
4. Pisanie – 3 tematy (20-25 minut)

Czas w trakcie zdawania testu nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy. Test wymaga obecności osoby nadzorującej.  Osoby piszące test otrzymują wynik (osiągnięty poziom) dla każdej części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez certyfikowanych testerów Avantu, którzy używają specjalnych rubryk poziomów.

Na stronie Avant Assessment znajduje się test próbny z języka polskiego:

https://app.avantassessment.com/sample?username=samplelogin-pl&password=samplesample&loginId=1000025983

Poniższa tabelka przedstawia tematy związane z poziomami dla kategorii czytania i słuchania. Prezentuje także cechy charakterystyczne poszczególnych poziomów w tych kategoriach.

Należy pamiętać, że podane zagadnienia nie są jedynym kryterium do określenia poziomu w teście STAMP 4S.  Ponadto problemy i pytania w teście mogą dotyczyć wielu tematów. Na przykład pytanie z poziomu novice dotyczące kalendarza / czasu może również odnosić się do tematu świąt / uroczystości. Wymienione tematy ogólnie wskazują na kompetencje językowe wymaganego poziomu, ale nie stanowią pełnego zakresu kryteriów.

POZIOMTEMATYCECHY CHARAKTERYSTYCZNE
NOVICEJa/ kalendarz / czas/kolory / kształty/zwierzęta domowe / zwierzęta/szkoła i klasa/pogoda / pory roku/ubranie/żywność/ napoje/rodzina / przyjaciele/gdom/miejsca / geografia/społeczeństwo/codzienne czynności/zakupy/ sklepy/czas wolny / hobbyOsoby zdające, które czytają lub słuchają na poziomie novice, charakteryzują się tym , że: polegają na powszechnie używanych zwrotach i podstawowym zakresie słownictwa, posiadają umiejętność rozumienia tekstów i popularnych zwrotów.
INTERMEDIATEZdrowie/Święta / obchodzenie świąt/Zawody/Transport / wakacje/Przyszłe plany/Kultura/Zagadnienia współczesne/Socjologia/HistoriaUczniowie, którzy czytają i słuchają na poziomie intermediate, mogą: rozumieć ogólne pojęcia i szczegółowe informacje używane w języku potocznym, rozumieć krótkie dialogi i informacje na codzienne tematy oraz odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych tematów i szczegółowych informacji.
ADVANCESztuka/PolitykaUczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie advance mogą: rozumieć i używać języka do wymiany ogólnych informacji, rozumieć treść dokumentów niespecjalistycznych przeznaczonych dla ogólnej publiczności, rozumieć treść niespecjalistycznych wypowiedzi.

Kryteria oceniania części pisemnej i ustnej testu STAMP 4S:

PoziomCharakterystyka tekstówSprawdzenie znajomości języka
Novice

Low

1
Znajomość pojedyńczych słóww języku docelowym, ale nieumiejętność łączenia ich w wyrażenia czy w zdania. Brak wystarczającego słownictwa ani umiejętności koniecznych do sformułowania nawet prostych wyrażeń czy szybkich wypowiedzi.Niezdolność do tworzenia wypowiedzi dłuższych niż pojedyńcze słowa. Na tym poziomie spodziewane są błędy, ale uczeń musi być w stanie wypowiedzieć co najmniej dwa pełne słowa.
Novice

Mid

2
Wypowiedź wykracza poza pojedyńcze słowa, występowanie związków wyrazowych. Może zawierać jedno proste zdanie.Dozwolone są częste błędy, ale zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Widoczny wpływ języka pierwszego.
Novice

High

3
Krótkie związki wyrazowe w języku potocznym. Co najmniej dwa proste zdania pojedyńcze.Trafne zastosowanie często używanych zwrotów. Wypowiedzi zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Błędy gramatyczne (składniowe, ortograficzne,fleksyjne) mogą występować na tym poziomie, ale zdania muszą być sensowne.
Intermediate

Low

4
Użycie zdań pojedyńczych rozwiniętych (wyrażenia przyimkowe, przysłówki, frazy czasownikowe).Poprawne zdania schematyczne z rozwinięciem. Błędy mogą wystąpić, gdy uczeń stara się przejść na wyższy poziom języka. Zdający wykazuje dobrą znajomość języka w większości wypowiedzi.
Intermediate

Mid

5
Logiczna organizacja i płynność wypowiedzi. Zawiera co najmniej dwa zdania podrzędnie złożone, przeplatane innymi zdaniami, tworząc szereg zdań spójnych.Staranna wypowiedź z błędami, które nie mają większego wpływu na ogólne znaczenie. Wypowiedź może być urwana. Powtarzanie podstawowego słownictwa z użyciem rozwinięć i szczegółów. Rozwinięte zdania złożone z coraz większą poprawnością.
Intermediate

High

6
Zdania są złożone podrzędnie, użycie wyrazów łączących i spójników, które powodują ciągłość wypowiedzi. Zdający nie posiada jeszcze takiego słownictwa, które pozwoliłoby na przejście do poziomu zaawansowanego.Wypowiedź jest złożona, rozwinięta, ze szczegółami. Widoczna początkowa umiejętność budowania spójnych wypowiedzi o zwiększonym stopniu złożoności, z użyciem słów i wyrażeń łączących. Brak słownictwa na poziomie zaawansowanym.
Advance

Low

7
Wypowiedź o długości paragrafu, z użyciem zaawansowanego języka i złożonej struktury, ze słowami i wyrażeniami łączącymi, użytymi zgodnie ze składnią i fleksją, całość tworząca płynną wypowiedź. Widoczna jest spójność i naturalność tekstu.Wypowiedzi na znane tematy, przeważnie bezbłędne. Jeśli błędy występują, są powtórzeniami i nie utrudniają zrozumienia podanej informacji. Wypowiedź jest zazwyczaj płynna ze sporadycznymi przerwami. Użycie pojęć abstrakcyjnych, szczegółów, oraz słownictwa ze znajomych dziedzin.
Advance

Mid/High

8
Dłuższa wypowiedź zróżnicowana , z użyciem zdań złożonych rozwiniętych, spójnych wyrażeń i wyrazów. Wypowiedź naturalna i płynna, prawie jak u rodzimego użytkownika języka.Umiejętność posługiwania się skomplikowanym językiem  z użyciem precyzyjnego i obszernego słownictwa. Poprawne zastosowanie pojęć abstrakcyjnych, idiomów i związków frazeologicznych. Zachowanie wyrazistej spójności wypowiedzi i stosowanie konwencji językowych.

Informacje na temat poziomów ze strony Avant Assessment: https://avantassessment.com/stamp4s/benchmarks-rubric-guide

Seal w Arizonie

W Arizonie rząd uchwalił ustawę dot. Seal of Biliteracy 12 maja 2016 r. W 2017 r. 316 uczniów otrzymało pieczęć z czterech języków w siedmiu okręgach szkolnych.

Uczniowie, którzy są zainteresowani otrzymaniem Seal of Biliteracy na świadectwie szkoły średniej, powinni jak najszybciej zgłosić do dyrekcji szkoły lub doradcy szkolnego swoją chęć uzyskania pieczęci i zdawania egzaminu z języka polskiego. Jeśli szkoła nie oferuje tego wyróżnienia, należy poprosić o wprowadzenie programu odnosząc się do prawa ustanowionego przez stanową oświatę.       

Regulamin Seal of Biliteracy dla Arizony znajduje się na witrynie internetowej Departamentu Edukacji: https://www.azed.gov/sealofbiliteracy/

Ustawa dot. Seal of Biliteracy: https://www.azleg.gov/legtext/52leg/2r/bills/sb1239p.pdf

W Arizonie egzamin z języka polskiego STAMP4S należy zdać na poziom 5.

Kontakt do oświaty w Arizonie w sprawie programu: Arizona Dept. of Education
Tammy Waller nr telefonu – 602-364-1981, email – Tammy.Waller@azed.gov
Seal w Illinois

W Illinois Seal of Biliteracy został zatwierdzony przez rząd stanowy w 2013 r. W 2015 roku wyróżnienie istnieje już w wielu okręgach szkolnych w tym stanie i lista ta od tej pory powiększa się z roku na rok.  W Illinois za seal of biliteracy uczniowie mogą otrzymać kredyty w publicznych szkołach wyższych.

Poniżej znajduje się lista okręgów szkolnych, które w roku 2017 wzięły udział w programie Seal oraz listę uniwersytetów i collegy, które akceptują Seal of Biliteracy. Jeśli nie widzą Państwo na liście swojego okręgu, należy udać się do swojego doradcy szkolnego i poprosić o możliwość otrzymania tego wyróżnienia. Istnieje szansa uzyskania tej pieczęci poprzez inny okręg. Jeśli  chcieliby Państwo, aby Państwa dzieci otrzymały Seal of Biliteracy w 2018r., należy jak najszybciej zgłosić się do doradcy szkolnego lub do administracji.

LISTA OKRĘGÓW SZKOLNYCH W ILLINOIS, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PROGRAMIE SEAL OF BILITERACY W 2017

School Districts Participating in the State Seal of Biliteracy Program in 2017 1. Argo CHSD 217 2. Aurora East SD 131 3. Barrington CUSD 220 4. Batavia SD 101 5. Bremen CHSD 228 6. Carbondale CHSD 165 7. Carlyle CUSD 1 8. Centralia HSD 200 9. Champaign CUSD 4 10. CHSD 117 11. CHSD 128 12. Collinsville CUSD 10 13. Columbia CUSD 4 14. CPS CUSD 299 15. Crete Monee CUSD 201U 16. Crystal Lake CHSD 155 17. CUSD 200 18. CUSD 201 19. CUSD 300 20. CUSD 308 21. DeKalb CUSD 428 22. Dupage HSD 88 23. Elmhurst CUSD 205 24. Geneva CUSD 304 25. Glenbard Township HSD 87 26. Glenbrook HSD 225 27. Grayslake CHSD 127 28. Harvard CUSD 50 29. Herrin CUSD 4 30. Hinsdale District 86 31. Huntley CSD 158 32. Indian Prairie SD 204 33. J Sterling Morton HSD 201 34. Kankakee SD 111 35. Knoxville CUSD 202 36. Lake Forest CHSD 115 37. Lake Park HSD 108 38. LaSalle-Peru Township HSD 120 39. Leyden Township HSD 212 40. Lincoln CHS 404 41. Lincoln-Way HSD 210 42. Lyons Township HSD 204 43. Mahomet-Seymour CUSD 3 44. Maine Township HSD 207 45. Marion CUSD 2 46. McHenry CHSD 156 47 Mendota Township HSD 280 48 Mundelein HSD 120 49. Naperville CUSD 203 50. New Trier Township HSD 203 51. Niles Township HSD 219 52. Oak Park River Forest HSD 200 53. O’Fallon HSD 203 54. Orion CCSD 223 55. Princeton HSD 500 56. Proviso Township HSD 209 57. Ridgewood HSD 234 58. Rochelle Township HSD 212 59. Round Lake Area Schools CUSD 116 60. School District U-46 61. Stevenson HSD 125 62. Sullivan CUSD 300 63. Township HSD 113 64. United Township HSD 30 65. Valley View CUSD 365U 66. Warren Township HSD 121 67. Waterloo HSD 5 68. Waukegan SD 60 69. West Aurora SD 129 70. Woodstock CUSD 200 71. Yorkville CUSD 115 72. Zion-Benton District 126.

LISTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH AKCEPTUJĄCYCH I PRZYZNAJĄCYCH KREDYTY ZA SEAL OF BILITERACY

Chicago State University

Eastern Illinois University

Governors State University

Illinois State University

Northeastern Illinois University

Northern Illinois University

Southern Illinois University Carbondale

Southern Illinois University Edwardsville

University of Illinois w Chicago

University of Illinois w Springfield

University of Illinois w Urbana/Champaign

Western Illinois University

Black Hawk College

Carl Sandburg College

Harold Washington College

 Harry S Truman College

CCC – Kennedy-King College

CCC – Malcolm X College

CCC – Olive-Harvey College

CCC – Richard J. Daley College

CCC – Wilbur Wright College

College of DuPage

College of Lake County

Danville Area Community College

Elgin Community College

Harper College

Heartland Community College

Highland Community College

Illinois Central College

Illinois Eastern – Frontier

Illinois Eastern – Lincoln Trail

Illinois Eastern – Olney Central

Illinois Eastern – Wabash Valley

Illinois Eastern District Office

Illinois Valley Community College

John A. Logan College

John Wood Community College

Joliet Junior College

Kankakee Community College

Kaskaskia College

Kishwaukee College

Lake Land College

Lewis & Clark Community College

Lincoln Land Community College

McHenry County College

Moraine Valley Community College

Morton College

Oakton Community College

Parkland College

Prairie State College

Rend Lake College

Richland Community College

Rock Valley College

Sauk Valley Community College

Shawnee Community College

South Suburban Coll. of Cook Co.

Southeastern Illinois College

Southwestern Illinois College

Spoon River College

Triton College

Waubonsee Community College

Link do ustawy Seal of Biliteracy w Illinois

http://ilga.gov/legislation/ilcs/documents/010500050K2-3.159.htm

​Link do informacji na wydziale oświaty w Illinois:

https://www.isbe.net/Pages/Illinois-State-Seal-of-Biliteracy.aspx
Seal w New Jersey

Poprzez posiadanie Seal of Biliteracy studenci demonstrują swoje umiejętności językowe w czterech kategoriach: mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu w dwóch lub więcej językach.

W New Jersey program Seal of Biliteracy obejmuje jedynie szkoły publiczne. 

W przypadku pozostałych rodzajów szkolnictwa dostępny jest “Global Seal of Biliteracy”, obejmujący wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w programie stanowym.

W New Jersey rząd stanowy uchwalił ustawę dot. Seal of Biliteracy 19 stycznia 2016 r. Do szkół program wszedł na pełną skalę w roku szkolnym 2017-2018. W pierwszym roku seal otrzymało 1,900 studentów w około 80 okręgach szkolnych.

Aby otrzymać seal, należy spełnić wymagania programu. Na stronie NJ Departamentu Edukacji znajdują się wszystkie informacje dotyczące jego kryteriów i lista egzaminów z języków obcych akceptowanych do seal.

https://www.state.nj.us/education/aps/cccs/wl/biliteracy/over.htm

Do udziału w programie można przystąpić jedynie w drugiej połowie trzeciej (junior) i w pierwszej połowie czwartej (senior) klasy.  

Oto harmonogram programu dla okręgów szkolnych w New Jersey na 2018/2019:

25 września, 2018 Ogłoszenie programu Seal of Biliteracy dla okręgów szkolnych
20 października, 2018 Data zgłaszania okręgów szkolnych do udziału w programie  na rok szkolny 2018/2019
Listopad 2018 – Luty 2019 Uczniowie zdają egzaminy, okręgi szkolne zadają pytania dla NJDOE (worldlang@doe.nj.gov lub ell@doe.nj.gov), e-maile i aktualizacje są wysyłane z NJDOE do uczestniczących okręgów, odbywają się webinaria NJDOE
1 marca, 2019 Termin zakończenia i oceniania egzaminów
15 marca, 2019 Termin przesyłania danych na portal NJDOE Homeroom.
Połowa marca 2019 – połowa maja 2019 NJDOE sprawdza dane i drukuje świadectwa.
Koniec maja 2019 – początek czerwca 2019 Świadectwa wysyłane są do okręgów szkolnych.

W New Jersey examin STAMP4S z języka polskiego należy zdać na poziom 5. 

Lista okręgów szkolnych w New Jersey biorących udział w programie Seal of Biliteracy z 2016-2017 r.  https://www.state.nj.us/education/aps/cccs/wl/biliteracy/districts.pdf

Kontakt do New Jersey Department of Education
lep@doe.nj.gov 
worldlang@doe.nj.gov

Seal w Nowym Jorku


W Nowym Jorku ustawa o Seal of Biliteracy została podpisana w 2012r. W styczniu 2014 r. Rada Regentów NYS zatwierdziła wdrożenie programu pilotażowego NYSSB. W styczniu 2016 r. Office of Bilingual Education and World Languages (OBEWL) zaprezentował zalecenia przed Radą Stanu Nowego Jorku dla uczniów, aby mogli zdobyć NYSSB.

New York Seal of Biliteracy

Rozpoczęcie wdrożenia programu NYSSB rozpoczęło się wiosną 2016 r. W roku szkolnym 2017-2018 do programu Seal of Biliteracy zostało zarejestrowanych 32 języki. W 2017 r. 58 okręgów szkolnych wzięło w nim udział. W Nowym Jorku do tej pory seal otrzymało prawie 1,400 uczniów.  Departament Edukacji w Nowym Jotku prowadzi rozmowy o przyznawanie kredytów na studia za posiadanie seal.

Aby otrzymać Seal of Biliteracy, należy zgłosić się do swojego doradcy szkolnego lub dyrekcji i poprosić o seal of biliteracy dla języka polskiego. Jeśli szkoła nie oferuje tego wyróżnienia, można to wciąż otrzymać poprzez swój okręg szkolny. Nie można jednak otrzymać go w innym okręgu.
Egzaminy i ich poziomy wymagane dla różnych języków uznawane w ramach Seal of Biliteracy:

EGZAMIN                                               POZIOM

 

AP – Advanced Placement Examination      4

 

IB – International Baccalaureate   5

 

STAMP4S  6

 

DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language) – through Cervantes Institute of NYC  B1

 

AAPPL – I-5

 

OPI – The ACTFL Oral Proficiency Interview  Intermediate High

 

OPIc – The ACTFL Oral Proficiency Interview by Computer Intermediate High

 

WPT/BWT – The ACTFL Writing Proficiency Test/Business Writing Test  Intermediate High

 

RPT – The ACTFL Reading Proficiency TestIntermediate High

 

LPT  – The ACTFL Listening Proficiency Test   Intermediate High

 

ALIRA – The ACTFL Latin Interpretive Reading Assessment  I-4

 

SLPI: ASL – American Sign Language Proficiency Interview  Intermediate Plus

 

Instrukcje programu w Nowym Jorku: http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/bilingual-ed/handbook-for-the-seal-of-biliteracy-2018-19.pdf

 

Wymagania programu: http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf

 

Ulotka na temat seal of biliteracy w Nowym Jorku w języku polskim: http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/bilingual-ed/sealofbiliteracyposter_polish_a.pdf

 

Kontakt do Departamentu Edukacji (OBEWL) w sprawie Seal: 518-474-8775 lub przez email OBEWL@nysed.gov.
Seal w Stanach

Już 36 stanów i Washington DC posiadają program Seal of Biliteracy, a wiele innych pracuje nad wdrożeniem go. Poniżej lista stanów i daty akceptacji. Poniższe dane są na podstawie informacji znajdujących się na stronie Seal of Biliteracy www.sealofbiliteracy.org/faq/

STANDATA AKCEPTACJI
North Dakota
Maine
South Carolina
Arkansas
Iowa
Tennessee
Michigan
Massachusetts
Missouri
Delaware
Connecticut
Colorado
Ohio
Rhode Island
Kansas
Arizona
Georgia
Maryland
Florida
Oregon
New Jersey
Utah
Wisconsin
Hawaii
Nevada
Indiana
Virginia
North Carolina
District of Columbia
Louisiana
Minnesota
Washington
New Mexico
Illinois
New York
Texas
California
2019-02-19
2018-10-31
2018-10-09
2018-06-14
2018-04-17
2018-01-31
2018-01-25
2017-11-22
2017-10-12
2017-07-21
2017-06-06
2017-03-30
2017-03-16
2016-06-17
2016-05-17
2016-05-12
2016-05-03
2016-04-26
2016-04-14
2016-04-14
2016-01-19
2015-12-04
2015-10-01
2015-06-16
2015-05-30
2015-05-07
2015-03-23
2015-01-20
2014-12-04
2014-05-16
2014-05-16
2014-03-27
2014-03-08
2013-08-27
2013-07-31
2013-06-10
2011-10-08
Historia Seal

Seal of Biliteracy został zainicjowany w 2008 roku przez Californians Together, koalicję rodziców, nauczycieli, rzeczników szkolnictwa oraz praw obywatelskich zaangażowanych w poprawę zasad kształcenia uczniów, których pierwszym językiem nie jest język angielski.

Jest to organizacja non profit, która mobilizuje do poznawania i ochrony swych praw społeczności mniejszościowe – czyli obecnie 1,3 miliona osób uczących się języka angielskiego jako obcego w Kalifornii (stanowią oni 25% kalifornijskich uczniów szkół podstawowych i średnich). Californians Together działa od piętnastu lat na rzecz uczęszczających do kalifornijskich szkół uczniów wywodzących się z różnych mniejszości językowych. Organizacja ta opracowała m.in. program Pieczęć Dwujęzyczności, który stopniowo wdrażała w poszczególnych kalifornijskich szkołach i okręgach. W 2011 roku rząd kalifornijski uchwalił i zatwierdził ustawę dotyczącą pieczęci. Wiosną 2012 roku ponad dziesięć tysięcy uczniów kończących szkołę średnią otrzymało Pieczęć Dwujęzyczności. Stan Nowy Jork podążył śladami Kalifornii, a po nim następne. Informacje z witryny internetowej: https://www.californianstogether.org/multiple-pathways/

Co to jest Seal of Biliteracy / Pieczęć Dwujęzyczności?

Założeniami programu Pieczęć Dwujęzyczności są zachęcenie uczniów do osiągnięcia dwujęzyczności i uhonorowanie ich umiejętności językowych. Pieczęć jest dowodem kompetencji językowych, które są ważne dla przyszłych pracodawców i przy aplikacji na uczelnie wyższe.

Pieczęć Dwujęzyczności jest zazwyczaj przyznawana przez okręg szkolny lub wydział stanowej oświaty; jednak szkoła może również wziąć udział w programie i przyznawać ją dla swoich uczniów. Regulamin pieczęci jest inny w każdym stanie. Należy się zapoznać z nim na witrynie Seal of Biliteracy pod danym stanem lub na witrynie stanowej oświaty.

Szczegółowe informacje na temat programu w każdym stanie na witrynie Seal of Biliteracy
http://www.sealofbiliteracy.com

Uczniowie klas trzeciej i czwartej szkół średnich znających język polski mogą ubiegać się o “pieczęć”. Jest to program woluntaryjny, wprowadzany do szkół na podstawie zainteresowania ze strony uczniów i ich rodziców oraz za akceptacją dyrekcji szkoły. Jeśli wyróżnienie to nie jest jeszcze oferowane przez szkołę, należy poprosić doradcę szkolnego lub dyrekcję o wprowadzenie go lub zasięgnąć informacji w lokalnym okręgu szkolnym (world language lub curriculum departament) o możliwości otrzymania go.