Wskaźniki, które pomogą określić Ci Twój poziom kompetencji językowej

Przeczytaj opisy poszczególnych kategorii kompetencji językowej i zaznacz w kolumnie poziom, który najlepiej określa Twoje umiejętności.

Wskaźniki, które pomogą Ci określić Twój poziom kompetencji językowej.

Przeczytaj opisy poszczególnych kategorii kompetencji językowej i zaznacz w kolumnie poziom, który najlepiej określa Twoje umiejętności).

SŁUCHANIE – Rozumienie języka mówionego   

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Rozumiem tylko znane mi i wyraźnie wypowiedziane słowa.
Novice-Mid   Rozumiem znane nazwy, słowa i najczęściej używane wyrażenia dotyczące mojej rodziny, najbliższego otoczenia i mojej osoby, gdy wypowiadane są wolno i wyraźnie.
Novice-High   Rozumiem wyrażenia i najczęściej używane słowa związane ze sprawami dla mnie ważnymi (podstawowe  informacje dotyczące mojej osoby i rodziny, zakupów, miejsca zamieszkania, szkoły itp). Mogę zrozumieć główny sens krótkich, jasnych, prostych komunikatów i ogłoszeń.
Intermediate-Low   Rozumiem główne myśli zawarte w standardowej wypowiedzi o tematyce związanej z moim najbliższym otoczeniem, takiej jak: dom, szkoła i przyjaźń, gdy wypowiedź ta jest jasna i wypowiedziana wolno. Rozumiem główne przesłanie krótkich, jasnych i prostych komunikatów i ogłoszeń.
Intermediate-Mid   Rozumiem ogólny sens rozmów przeprowadzanych w pracy, szkole lub podczas wolnego czasu itp. Rozumiem najważniejsze informacje programów radiowych lub telewizyjnych dotyczące spraw bieżących lub popularnych tematów, gdy są wypowiedziane wolno i wyraźnie.
Intermediate-High   Rozumiem dłuższe wykłady i dyskusje i pojmuję również bardziej złożone wywody, pod warunkiem, że temat jest dość znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów dotyczących spraw bieżących. Rozumiem większość filmów w języku standardowym.
Advance-Low   Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane, a ich znaczenie jest implikowane, a nie zaś wyrażone bezpośrednio. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez większych trudności.

CZYTANIE – rozumienie języka pisanego

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Rozumiem tylko najbardziej znane słowa.
Novice-Mid   Rozumiem znane nazwy, słowa i najczęściej używane wyrażenia, np. na tablicach informacyjnych, plakatach lub katalogach czy w mejlach.  
Novice-High   Umiem czytać bardzo krótkie, proste teksty o długości zdania. Potrafię znaleźć konkretne i przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak: reklamy, karty dań i rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie i proste listy i powitania w  mejlach.
Intermediate-Low   Rozumiem krótkie teksty o tematyce dotyczącej mojego najbliższego otoczenia, takie jak: dom, szkoła i przyjaciele. Rozumiem główne przesłanie  w krótkich, nieskomplikowanych meilach, listach, reklamach, ogłoszeniach i krótkich opowiadaniach.
Intermediate-Mid   Rozumiem główne przesłanie tekstów złożonych ze słów regularnie występujących w pracy, szkole lub czasie wolnym itp. Rozumiem główne informacje w wiadomościach i artykułach z czasopism na tematy, którymi się interesuję lub mam o nich pewną wiedzę.
Intermediate-High   Czytam ze zrozumieniem dłuższe teksty, takie jak: opowiadania i proste powieści. Jestem w stanie odgadnąć znaczenie wielu nowych słów z kontekstu.
Advance-Low   Czytam artykuły i raporty dotyczące współczesnych problemów, w których autorzy przyjmują określone postawy lub punkty widzenia. Rozumiem współczesną prozę literacką. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.

Mówienie – rozmowa z inną osobą – interakcja

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Umiem powiedzieć tylko kilka prostych słów lub wyrażeń, takich  jak: cześć, do widzenia, mam na imię, itp.
Novice-Mid   Mogę porozumiewać się w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba jest gotowa powtórzyć lub inaczej sformułować wypowiedź w wolniejszym tempie i pomoże mi wypowiedzieć to, co próbuję przekazać. Potrafię odpowiedzieć na proste pytania dotyczące mojego najbliższego otoczenia za pomocą nieskomplikowanych wyrażeń.
Novice-High   Potrafię brać udział w rozmowie wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy, używając rutynowych zwrotów. Potrafię poradzić sobie z krótkimi rozmowami towarzyskimi, nawet jeśli zazwyczaj nie rozumiem wystarczająco dużo, aby rozmowa wykraczała poza podstawowe zapamiętane wyrażenia.
Intermediate-Low   Potrafię brać udział w w rozmowach, do których wcześniej się nie przygotowałam/łem dotyczących znanych mi tematów. Z łatwością radzę sobie z krótkimi rozmowami towarzyskimi i prowadzę rozmowę, pytając i odpowiadając na podstawowe pytania.
Intermediate-Mid   Potrafię sobie poradzić z większością sytuacji, które mogą się pojawić podczas podróży w kraju, w którym mówi się danym językiem. Mogę włączyć się nieprzygotowany/a do rozmowy na znane mi tematy, dotyczące zainteresowań lub odnoszące się do codziennego życia (np. rodzina, szkoła, hobby, praca, podróże i bieżące wydarzenia).
Intermediate-High   Potrafię komunikować się z coraz większą płynnością, co umożliwia interakcję z rodzimymi użytkownikami języka, mimo że nadal potrzebuję pomocy w formułowaniu bardziej złożonych myśli. Mogę – z pewnym wysiłkiem – posługiwać się techniką objaśniania w celu wyrażenia moich myśli i opinii. Mogę aktywnie uczestniczyć w dyskusjach  na znane tematy.
Advance-Low   Potrafię w płynny i spontaniczny sposób wyrażać swoje myśli i zdanie, bez  wahania . Potrafię skutecznie się porozumiewać w kontaktach towarzyskich i zawodowych. Potrafię jasno formułować myśli i opinie oraz umiejętnie odnosić się do wypowiedzi innych osób.

 Mówienie – wypowiedzi skierowane do innych osób lub większego audytorium – produkcja

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Potrafię powiedzieć tylko kilka typowych słów lub wyrażeń.
Novice-Mid   Potrafię używać prostych słów i zwrotów, aby opisać siebie, miejsce zamieszkania i rzeczy z mojego najbliższego otoczenia.
Novice-High   Potrafię opisać moją rodzinę i innych ludzi, najbliższe otoczenie i ogólne warunki pogodowe, używając zestawu prostych zdań i wyrażeń. Potrafię również opisać w prosty sposób swoje upodobania dotyczące jedzenia, napojów i zainteresowań.
Intermediate-Low   Potrafię wypowiedzieć się na tematy związane z moim życiem codziennym. Potrafię również formułować bardziej precyzyjne pytania i podawać więcej szczegółów w mojej wypowiedzi.
Intermediate-Mid   Potrafię opisać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje prostymi zdaniami. Potrafię krótko uzasadniać i wyjaśniać. Potrafię opowiadać lub relacjonować wydarzenia.
Intermediate-High   Potrafię konstruować rozbudowaną i  jasną wypowiedź z wieloma szczegółami na różne tematy. Mogę przedstawić swój punkt widzenia na dany temat lub wyrazić opinię o wydarzeniu, dostarczając szczegółowych argumentów. Potrafię w swojej wypowiedzi łączyć główne zagadnienia, używając wyrazów łączących zdania.
Advance-Low   Potrafię skonstruować jasną i  precyzyjną wypowiedź dotyczącą skomplikowanych zagadnień, zawierającą rozbudowane podtematy lub kwestie szczegółowe i  zakończyć ją wnioskami. Mogę podać przejrzysty i zrozumiały opis lub argumenty w stylu odpowiednim do kontekstu  w logicznej i spójnej formie, która pomaga odbiorcy dostrzec i zapamiętać najważniejsze punkty.

Pisanie – pisanie do innej osoby lub publiczności

Poziom ACTFL Mój poziom Wskaźniki poziomu
Novice-Low   Potrafię napisać tylko kilka podstawowych słów lub wyrażeń lub przepisać słowa.
Novice-Mid   Mogę napisać kilka krótkich, prostych wyrażeń. Mogę wypełnić formularze z danymi osobowymi, na przykład wpisując moje imię i nazwisko, obywatelstwo i adres w formularzu rejestracyjnym hotelu.
Novice-High   Potrafię napisać kilka krótkich i prostych zdań na tematy mi znane, podając małą ilość szczegółów i używając bardzo formalnych struktur. W mojej wypowiedzi pisemnej często występują błędy w pisowni i gramatyce.
Intermediate-Low   Potrafię napisać szereg podstawowych zdań opisujących tematy związane z moim codziennym życiem. Potrafię również formułować bardziej precyzyjne pytania i podawać więcej szczegółów. Błędy w pisowni i użyciu słów i struktur są powszechne w moim piśmie.
Intermediate-Mid   Mogę napisać prostą wypowiedź opisującą doświadczenia i wydarzenia z mojego codziennego życia w domu, szkole i środowisku. Mogę podać podstawowe powody i wyjaśnienia w mejlach i listach.
Intermediate-High   Potrafię napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać jednoparagrafowy esej lub raport. Potrafię pisać listy, w których podkreślam wagę wydarzeń i doświadczeń w moim życiu.
Advance-Low   Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w jasnym, dobrze skonstruowanym tekście, przedstawiając   własny punkt widzenia. Potrafię opisać  skomplikowane zagadnienia w formie listu, eseju lub raportu, podkreślając to, co uważam za kluczowe. Mogę wybrać styl odpowiedni dla czytelnika.

Tekst przetłumaczony z dokumentu Avant Assessment Can Do Statements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.